جمعه ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۷
 
بانک اطلاعات >  لیست مراکز انتظامی شیراز
 
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : اداره اماکن عموم
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز،میدان ولی عصر،بلوار مدرس ، کاوه
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : اداره مبارزه با قاچاق کالا
تلفن : 7508060
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، بولوار رحمت پانصد دستگاه ارتش
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : بهدار ن رو انتظام
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، میدان قصرالدشت
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : ب مارستان ا ران ناجا
تلفن : 2332370
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، خ لطفعلی خان زند، جنب ب مه البرز
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : پاسگاه پل فسا
تلفن : 7222888
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : جنب پل س راه شیراز- فسا
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : پل س راه شیراز- سپ دان
تلفن : 6207555
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : اول جاده شیراز- سپ دان
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : پل س راه شیراز- فسا
تلفن : 7204111
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : اول جاده شیراز- فسا
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : پل س راه شیراز-اصفهان
تلفن : 2426080
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : اول جاده شیراز- اصفهان
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : پل س راه شیراز-بوشهر
تلفن : 8227569
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : اول جاده شیراز- بوشهر
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : حوزه 2 انتظامی
تلفن : 2289351
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، چهار راه حافظیه، خ قرآن قد یم
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : حوزه 3 انتظام
تلفن : 2822231
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : -
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : دفتر نظارت همگانی
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، خ زند، کوچه پروانه
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : سر کلانتر دو
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، خ احمدی نو، مجتمع انتظام شهید فعال
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : سر کلانتر سه
تلفن : 2299197
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، بولوار جام جم، طبقه دوم، کلانتر جام جم
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : سر کلانتر ک
تلفن : 2184809
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، خ احمد نو، مجتمع انتظام ش د فعال
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : فور تها پل س
تلفن : 110
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : -
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : مد ر ت اطلاعات شیراز
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، خ ملاصدرا، خ خل ل
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : مد ر ت تشخ ص هو ت
تلفن : 7394867
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، خ احمدی نو، خ کارگر
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : مد ر ت گذرنامه
تلفن : 7275778
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، م دان ول عصر، بولوار مدرس
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : مد ر ت مبارزه با مفاسد اجتماع
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، خ ملاصدرا،خ خل لی
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : مرکز 110
تلفن : 2285180
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، خ زند، کوچه پروانه
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : معاونت آگاه
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، خ احمد نو، خ کارگر
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : معاونت راهنما و رانندگ
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، جاده سردخانه جنب آتش نشانی
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : معاونت مبارزه با مواد مخدر
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، خ احمد نو، خ کارگر
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : گان انتظام فرودگاه
تلفن : 7225026
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، م دان گل سرخ، فرودگاه شیراز
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کلالنتر گلدشت معال آباد
تلفن : 6247750
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، معال آباد
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کلانتر 16 حافظ
تلفن : 2350850
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، س متر س نما سعدی
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کلانتر آزادگان
تلفن : 7267553
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، بولوار مدرس، کو آزادگان
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کلانتر ام رکب ر
تلفن : 8229090
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، بولوار امیرکبیر جنب پلیس راه شیراز کازرون
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کلانتر ترم نال
تلفن : 7301636
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، بولوار سلمان فارس (پ رن ا)ترم نال ش د کاراند ش
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کلانتر جام جم
تلفن : 2295157
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، م دان ابوالکلام، بولوار جام جم
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کلانتر خرامه
تلفن : 4622929
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهر خرامه
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کلانتر رحمت
تلفن : 7503237
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، پانصد دستگاه ارتش جنب آپارتمانها ارتش
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کلانتر زرقان
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، شهر زرقان
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کلانتر زند
تلفن : 2228020
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، پل حر، جنب فروشگاه ن رو انتظام
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کلانتر سروستان
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهر سروستان
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کلانتر سلطان آباد
تلفن : 2772566
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، پشت پا گاه هوا اول جاده روستا سلطان آباد
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کلانتر شاهچراغ
تلفن : 2249801
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، صحن مطهر احمد بن موس شاهچراغ
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کلانتر صدرا
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، شهرک جد د صدرا
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کلانتر عباس ه
تلفن : 2222274
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، چهار راه نماز ، بولوار ش د دستغ ب، جنب مسجد ابوالفضل
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کلانتر فخرآباد
تلفن : 8216473
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، چهار راه تحو ل ، خ تحو ل
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کلانتر قدمگاه
تلفن : 8301283
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، بولوار سرباز
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کلانتر قصرالدشت
تلفن : 6310032
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، م دان قصرالدشت
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کلانتر گل سرخ
تلفن : 7222211
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، انتها بولوار مدرس م دان گل سرخ
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کلانتر گلستان
تلفن : 6201225
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، شهرک گلستان
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کلانتر گلشن
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، 8323220/8323219
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کلانتر مدرس
تلفن : 7264871
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، م دان ول عصر، بولوار مدرس
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کلانتر ول عصر قصرالدشت
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، خ قصرالدشت، خ ول عصر
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کلانتر کوار
تلفن : 5622380
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهر کوار
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کلانتر کو زهرا
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، م دان دفاع مقدس "خاتون سابق"، بولوار الزهرا
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کلانتری ابوذر
تلفن : 7523378
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، بولوار ابوذر غفار (ش خ عل چوپان)
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کلانتری باجگاه
تلفن : 2653277
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : باجگاه
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کلانتری بهارستان
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، شهرک م نرود
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کلانتری بوستان سعد
تلفن : 7308306
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، م دان کلبه به طرف آرامگاه سعد
توضیحات :
مراکز انتظامي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کلانتری س بو ه
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شیراز، م دان ش د فهم ده، خ احمد جنوب
توضیحات :

صفحه اصلـی  |  تمـاس با ما  |  درباره مـا
.: تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به شیراز پورتال می باشد و استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز می باشد :.
طراحی و اجرا وب سایت