جمعه ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۷
 
بانک اطلاعات >  راهنمایی - دولتی
 
ايثار گران -----------------------------------------------------------------------------
نام : سادات
تلفن : 8200929
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
تيزهوشان -----------------------------------------------------------------------------
نام : فرزانگان 2
تلفن : 6311761
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
تيزهوشان -----------------------------------------------------------------------------
نام : حاج محمد باقر نو شاد
تلفن : 6286286
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
شاهد -----------------------------------------------------------------------------
نام :  خوانساري
تلفن : 8318400
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
شاهد -----------------------------------------------------------------------------
نام : حاج جعفر دالکي
تلفن : 6310161
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : شهيدرمضاني 2
تلفن : 8223317
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : عبدالهي 2
تلفن : 6333121
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : شهيدان پورنواب 1
تلفن : 2324453
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : شهيداسدسنگابي 1
تلفن : 6240799
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : شهيدکيشايي
تلفن : 8225564
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : شهيدان پورنواب 2
تلفن : 2353562
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام :  مهديه2
تلفن : 8318549
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام :  قطميري 1
تلفن : 8244542
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : شهداي والفجر1
تلفن : 8222851
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : حضرت مريم (س ) 1
تلفن : 8429907
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : شهيدفضل الله هاشمي 2
تلفن : 8225072
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : شهيداحمدي روشندل
تلفن : 6306403
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام :  نادر کاظمي 1
تلفن : 8213000
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام :  ولايت فقيه2
تلفن : 8305204
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : شهيدچمران 2
تلفن : 8772161
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : روستايي
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام :  شهداي کدنج 1
تلفن : 8772160
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : روستايي
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام :  شهداي شوراب 1
تلفن : 0
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : روستايي
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام :  ولايت فقيه1
تلفن : 8305204
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام :  ولي عصر(عج ) 1
تلفن : 6271590
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام :  معلم 1
تلفن : 6301519
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام :  ولي عصر(عج ) 2
تلفن : 6271590
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام :  اميرکبير1
تلفن : 8229033
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : شهيدفضل اله هاشمي 1
تلفن : 8225072
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام :  فجر 1
تلفن : 6244413
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : شهيدذاکرحسيني 1
تلفن : 6269838
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : شهيدنوروزاني 1
تلفن : 8242761
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : شهيدذاکرحسيني 2
تلفن : 6269838
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : فاطمه الزهرا (س )
تلفن : 4816087
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : روستايي
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : شهيدنامور1
تلفن : 4816243
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : روستايي
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : امام موسي کاظم(ع)2
تلفن : 8386006
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : امام موسي کاظم(ع)1
تلفن : 8386006
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام :  معلم 2
تلفن : 6301519
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام :  رشد1
تلفن : 8300649
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام :  رشد2
تلفن : 8300649
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : شهداي گلشن1
تلفن : 8228200
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : حاج جمشيدي 1
تلفن : 8300372
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : امام علي (ع )
تلفن : 8403269
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : شهيدمحمدحسن هاشمي
تلفن : 8222851
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : شهداي حسين آباد
تلفن : 4813202
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : روستايي
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : شهيد رجايي1
تلفن : 8203313
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : به بين
تلفن : 8320015
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : شهيدفقيهي
تلفن : 9
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : روستايي
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : حاج حبيب اله جرئت
تلفن : 8404290
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : زهراي مرضيه(س)
تلفن : 8370411
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : شهيدعبدالرسول جمشيدي
تلفن : 6322421
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : محمدجواد نوابي شيرازي
تلفن : 2350986
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : ارجمندي و پسران
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : حميري
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
نمونه دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام :  شهيدصالحي 1
تلفن : 8386003
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
نمونه دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام :  بهرام رزمي
تلفن : 6362810
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :

صفحه اصلـی  |  تمـاس با ما  |  درباره مـا
.: تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به شیراز پورتال می باشد و استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز می باشد :.
طراحی و اجرا وب سایت