جمعه ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۷
 
بانک اطلاعات >  متوسطه - غیر دولتی
 
بازرگاني وحرفه اي -عادي دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : شهيدمهدي خراجي
تلفن : 8373508
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
بازرگاني وحرفه اي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : پرتوهنر
تلفن : 8229604
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
بازرگاني وحرفه اي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کارآفرينان
تلفن : 8436065
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
بازرگاني وحرفه اي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : فن آوران
تلفن : 6312230
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
بازرگاني وحرفه اي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : اورياد
تلفن : 6488523
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
کاردانش -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : پرتوهنر
تلفن : 8229604
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
کاردانش -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : آل ياسين
تلفن : 8245155
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
کاردانش -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : عرفان
تلفن : 6304493
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
کاردانش -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام :  دانش پرواز
تلفن : 6240872
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
کاردانش -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : هنرهاي زيبا
تلفن : 2308574
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
کاردانش -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کارآفرينان
تلفن : 8436065
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
کاردانش -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کاردانش مبتکران
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
کاردانش -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : راه دانش
تلفن : 8200151
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
کاردانش -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام :  راه سعادت
تلفن : 8245024
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
کاردانش -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : آل ياسين
تلفن : 8245155
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
کاردانش -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : فن آوران
تلفن : 6312230
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
کاردانش -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : اورياد
تلفن : 6488523
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
کاردانش -راه دورغيردولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : انديشه مندان
تلفن : 85245678
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
کاردانش -راه دورغيردولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : انديشه مندان
تلفن : 8314746
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
کاردانش -راه دورغيردولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : مهردانش
تلفن : 8309554
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
کاردانش -راه دورغيردولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : عادل آباد
تلفن : 8342781
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
کاردانش -راه دورغيردولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : ثامن
تلفن : 6302819
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
کاردانش -راه دورغيردولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام :  انصار دانش
تلفن : 8223834
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
کاردانش -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : پروين اعتصامي
تلفن : 2346772
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
کاردانش -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : سما
تلفن : 8234940
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
کاردانش -راه دورغيردولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : پارسيان
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
کاردانش -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : آفاق
تلفن : 6323990
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام :  حديث
تلفن : 2358964
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : ازاداسلامي
تلفن : 6360749
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام :  ازاداسلامي
تلفن : 6363048
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام :  نورتوحيد
تلفن : 2337970
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام :  عرفان
تلفن : 6304493
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام :  حکمت
تلفن : 8228902
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : احسان
تلفن : 6351032
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : عرفان
تلفن : 6304493
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : پرتو هنر
تلفن : 8421600
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : راه دانش
تلفن : 8200151
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : هوانوردي
تلفن : 6240872
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : فروغ انديشه
تلفن : 8218085
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : آل ياسين
تلفن : 8245155
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : هنرهاي زيبا
تلفن : 2344882
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : آرمان
تلفن : 8220470
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کارآفرينان
تلفن : 8436788
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : پروين اعتصامي
تلفن : 2346772
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : دبيرستان مبتکران
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام :  راه سعادت
تلفن : 8245024
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : حانيه
تلفن : 6287574
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : رهپويان حضرت زينب کبري (س )
تلفن : 2359123
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : فن آوران
تلفن : 6412230
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : جام جم
تلفن : 6332196
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : آفاق
تلفن : 6302208
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : برگزيدگان
تلفن : 6243072
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه  عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : هاتف
تلفن : 6334153
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه  عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : ستارگان
تلفن : 6355642
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه  عمومي -غير دولتي(عام المنفعه) -----------------------------------------------------------------------------
نام : امام رضا(ع)
تلفن : 6319357
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه  عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : اورياد
تلفن : 8220470
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه  عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : آناهيتا
تلفن : 8209087
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه  عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : انديشه پژوهندگان
تلفن : 8436893
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه  عمومي -راه دورغيردولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : انصاردانش
تلفن : 6265758
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه  عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : سما
تلفن : 8234940
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه  عمومي -راه دورغيردولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : انديشه مندان
تلفن : 85245678
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه  عمومي -راه دورغيردولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : انديشه مندان
تلفن : 8314746
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه  عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : پرديس
تلفن : 6323220
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه  عمومي -راه دورغيردولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : پارسيان
تلفن : 8245659
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه  عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : شهداي رهپويان وصال
تلفن : 8234440
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه  عمومي -راه دورغيردولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : مهردانش
تلفن : 8309554
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه  عمومي -راه دورغيردولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : عادل آباد
تلفن : 8342781
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه  عمومي -راه دورغيردولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : ثامن
تلفن : 6302819
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه  عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : علوم ومعارف اسلامي حضرت زينب (س )
تلفن : 2359123
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه  عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : آتيه
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه  عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : پيام
تلفن : 6325427
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه  عمومي -راه دورغيردولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : مركز آموزش از راه دور اشراق
تلفن : 6312230
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه  عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : اما م صادق ع
تلفن : 6303727
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه  عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : مهرتابان
تلفن : 6359613
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه  عمومي -راه دورغيردولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : آ تيه
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه  عمومي -راه دورغيردولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : حد يث
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه  عمومي -راه دورغيردولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : حانيه
تلفن : 6287574
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
متوسطه  عمومي -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : پرديس
تلفن : 6323220
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
هنرستان  فني -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام :  مبتکران
تلفن : 2309846
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
هنرستان  فني -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : سما
تلفن : 8234940
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :
هنرستان  فني -غير دولتي -----------------------------------------------------------------------------
نام : اورياد
تلفن : 2343337
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهري
توضیحات :

صفحه اصلـی  |  تمـاس با ما  |  درباره مـا
.: تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به شیراز پورتال می باشد و استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز می باشد :.
طراحی و اجرا وب سایت